header

Home

Remedial teaching

Cito-training

Bijles

Huiswerkbegeleiding

Wie is de Vos?

Tijden en tarieven

Handige Links

Contact

Remedial teaching

Remedial teaching is bedoeld voor kinderen in het basisonderwijs bij wie het leren niet verloopt zoals verwacht en die extra hulp kunnen gebruiken.
Leerproblemen doen zich meestal voor bij het lezen, de spelling of het rekenen. Ze kunnen vervelende gevolgen hebben in de vorm van faalangst, een slechte motivatie of gedragsproblemen. Ook kinderen met planning- of werkhoudingproblemen kunnen worden geholpen.

Tijdens het intakegesprek wordt gekeken naar de hulpvraag en de achterliggende problematiek. Hierna wordt er een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen: vragenlijsten voor de ouder(s)/verzorger(s) en de school, een gesprek met het kind, toetsen van school en indien nodig aanvullend onderzoek. Dit onderzoek resulteert in een handelingsplan. Het handelingsplan is altijd maatwerk en aangepast aan de behoefte en leerstijl van uw kind. Ouders en scholen ontvangen een kopie van het onderzoek en handelingsplan.
Voor de begeleiding wordt er zoveel mogelijk geprobeerd aan te sluiten bij de methoden van school en de leerstijl, belevingswereld en interesse van uw kind.
Er wordt gewerkt met een combinatie van materialen, methodieken, computer-programma’s en spelvormen.

Uw kind komt 1 of 2 keer per week naar de praktijk, maar soms is begeleiding op school ook mogelijk. De begeleiding is 1 uur (50 minuten begeleiding en 10 minuten overleg met de ouder/verzorger) of 2 keer een ½ uur per week. 
Thuis wordt meestal dagelijks een kwartier gewerkt met (speelse) huiswerkopdrachten.  
Na ca. 8 tot 12 weken wordt er een evaluatie uitgevoerd m.b.v. een herhaling van toetsen en observaties.
De resultaten van de begeleidingsperiode worden besproken met de ouders en eventueel met de school. Er worden vervolgafspraken gemaakt.

U bepaalt op dat moment zelf of u de begeleiding wilt voortzetten.

Ook kunt u de begeleiding om wat voor reden dan ook tussentijds stopzetten, met een opzegtermijn van twee weken.

 

logo
© 2008 - 2009 Makusu